Σύντομη παρουσίαση της εφαρμογής

Η ΚΕΕΕ, ως φορέας που αντιπροσωπεύει το σύνολο των ελληνικών Εμπορικών και Βιομηχανικών Επιμελητηρίων και σε συνεργασία με τον ΟΡΓΑΝΙΣΜΟ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΔΗΜΙΟΥΡΓΩΝ ΜΟΥΣΙΚΗΣ - ΑΥΤΟΔΙΑΧΕIΡIΣΗ (AUTODIA)
στοχεύει μέσω της παρούσης ολοκληρωμένης διαδικτυακής πλατφόρμας, να προσφέρει την δυνατότητα στα ταμιακώς ενήμερα μέλη των Επιμελητηρίων, που χρησιμοποιούν στο εργασιακό τους περιβάλλον μουσική, να αποκτούν γρήγορα και εύκολα την άδεια χρήσης για τη μουσική αυτή. Το πιστοποιητικό χρήσης πνευματικών δικαιωμάτων μουσικής ισχύει για ένα έτος.


Οι εργασίες που εκτελούνται αυτόματα είναι:

•    Αυτόματος έλεγχος ταμιακής ενημερότητας της επιχείρησης στο Επιμελητήριο που ανήκει.
•    Αυτόματος προσδιορισμός του δήμου όπου ευρίσκεται η επιχείρηση, σε κεντρικό δήμο του νομού ή όχι.
•    Επιλογή από τον αιτούντα της κατηγορίας της επιχείρησης και αυτόματος υπολογισμός του κόστους του παραβόλου, σύμφωνα με τον τιμοκατάλογο που έχει ορίσει ο φορέας «Αυτοδιαχείριση»
•    Διαδικτυακή υποβολή ενυπόγραφης αίτησης.
•    Αυτόματη δημιουργία Ηλεκτρονικού Κωδικού Πληρωμής ΔΙΑΣ και αποστολή ταυτότητας πληρωμής και έντυπο με τους δυνατούς τρόπους πληρωμής, στο e-mail του αιτούντα.
•    Αυτόματη εισαγωγή πληρωμών από το ηλεκτρονικό σύστημα ΔΙΑΣ.
•    Αυτόματη αποστολή, μετά την πληρωμή του παραβόλου, επιστολής στον αιτούντα σχετική με την άδεια χρήσης των μουσικών και πνευματικών δικαιωμάτων.

Οδηγίες για την υποβολή της αίτησης.

Βήμα 1ο καταχώρηση ΑΦΜ

Καταχωρείτε το ΑΦΜ της επιχείρησης και στην οθόνη σας εμφανίζονται τα στοιχεία της επιχείρησης, που είναι καταχωρημένα στο μητρώο του Επιμελητηρίου που ανήκετε. Συμπληρώνεται τα υπόλοιπα στοιχεία που απαιτεί η οθόνη και προχωράτε στο επόμενο βήμα. Αν η επιχείρηση δεν είναι ταμιακά ενήμερη, εμφανίζεται σχετικό μήνυμα με τα στοιχεία του Επιμελητηρίου που ανήκετε, αν είναι ταμιακά ενήμερη, προχωράτε στο επόμενο βήμα.

Βήμα 2ο επιλογή κατηγορία επιχείρησης

Σ’ αυτή την οθόνη πρέπει να επιλέξετε την κατηγορία της επιχείρησης, όπως τις έχει διαμορφώσει ο οργανισμός ΑΥΤΟΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ.
Ανάλογα τον δήμο στον οποίο βρίσκεται η επιχείρηση, εμφανίζεται και το κόστος του παραβόλου, για την άδεια χρήσης των μουσικών και πνευματικών δικαιωμάτων.
Με την ολοκλήρωση του 2ου βήματος, πρέπει να τυπώσετε, υπογράψετε και επισυνάψτε την αίτησή σας στην οθόνη που βρίσκεστε. Ταυτόχρονα λαμβάνετε στο mail σας σχετικό σημείωμα, όπου αναφέρεται ο Ηλεκτρονικός Κωδικός Πληρωμής ΔΙΑΣ και οι τρόποι πληρωμής.

Βήμα 3ο υποβολή – επισύναψης ενυπόγραφη αίτησης

Σε περίπτωση που δεν υποβάλατε την αίτησή σας στο 2ο βήμα, μπορείτε να την υποβάλετε, κάνοντας login στο σύστημα, δίνοντας το ΑΦΜ της επιχείρησης και τον αριθμό αίτησης, που έχετε λάβει στο αρχικό mail που σας στάλθηκε.

Βήμα 4ο πληρωμή παραβόλου

Με την πληρωμή του παραβόλου και αυτόματη ενημέρωση του συστήματος, θα λάβετε επιστολή, η οποία θα πιστοποιεί την άδεια χρήσης πνευματικών – μουσικών δικαιωμάτων.
Επίσης θα παραλάβετε τον κωδικό με 12 θεματικά μουσικά προγράμματα με υπηρεσίες streaming, 24 ώρες το 24ωρο, όλη την εβδομάδα το οποίο θα ανανεώνεται συνεχώς.